Ny rapport om våld i ungas nära relationer

En ny studie från Allmänna barnhuset och Jämställdhetsmyndigheten visar att de barn och unga som har störst risk för att utsättas för våld i en parrelation är flickor, icke-binära, barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och barn som är anhöriga till en
förälder med svårigheter eller har en förälder som utsatt dem för våld. Studien visar också att var tredje niondeklassare som har en parrelation blir utsatt för våld av sin partner.

Rapportens syfte är att fylla kunskapsluckor och lyfta fram frågor som rör killars våld mot tjejer, våld i ungas parrelationer samt barn hedersrelaterat våld och förtryck.

Klicka här för att läsa rapporten.

Övergrepp och försummelse ökar

En ny kartläggning om våld och sexuella övergrepp mot barn i Sverige visar att vissa former av våld mot barn ökat de senaste åren. Den nationella kartläggningen är gjord av stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen. Stiftelsen har gjort liknande studier de senaste 20 åren vilket möjliggör jämförelser. Studien visar bland annat att det skett en ökning när det kommer till sexuella övergrepp begångna av okända vuxna och jämnåriga, samt försummelse och psykiskt våld av en förälder.

Klicka här för att läsa mer om studien.

Ny avhandling om skiljelinjer i sexualundervisningen

I en ny avhandling från Malmö universitet belyser Jack Lukkerz belyser både skolpersonals och samhällets på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Avhandlingen består dels av en studie där personal vid sju gymnasiesärskolor diskuterat hur de ser på bl.a. unga funktionsnedsattas sexualitet, och dels av en analys av remissvaren om sexualundervisning som ligger till grund för den nya läroplanen.

Läs mer och ladda ner avhandlingen

Tips! Ny rapport om sexualundervisning och unga som lever med hedersnormer

RFSU har i dagarna släppt en ny rapport om hur unga med erfarenhet av hedersnormer upplever sexualundervisningen. Rapporten bygger på intervjuer med unga och unga vuxna och visar bland annat att skolan måste tala till gruppen för att undvika att de känner sig utpekade eller exkluderade.

Rapporten har titeln ”I börjar det är liksom en chock… och sen man blir nyfiken”. Flera av intervjupersonerna berättar att de vill och behöver lära sig mer om sexualitet, relationer och kroppen. Samtidigt önskar de också att undervisningen skulle få ta längre tid eftersom vissa upplever det som en chock att vara med på sexualundervisningen första gången.

Klicka här för att läsa mer och ladda ner rapporten.

Ny rapport: Unga hbtqi-personers levnadsvillkor

Unga hbtqi-personer är mer utsatta och har sämre hälsa än andra unga. Det visar den nya rapporten Jag är inte ensam, det finns andra som jag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Kartläggningen av unga hbtqi-personers hälsa och livsvillkor har gjorts på uppdrag av regeringen. Sammanställningen visar att det inte skett några större förbättringar för målgruppen de senaste tio åren, trots många insatser.

Klicka här för att läsa rapporten.

Rapport visar: Unga hbtq-personer utsätts för omvändelseförsök

På uppdrag av regeringen har MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) kartlagt och sammanställt kunskap om omvändelseterapi riktat till unga hbtq-personer i Sverige. I rapporten, som bygger bland annat på intervjuer med unga och på resultat från MUCF:S nationella ungdomsenkät, redovisas även ungas egna erfarenheter.

Eftersom det saknas en tydlig och enad definition av omvändelseterapi har MUCF utgått från begreppet omvändelseförsök som man definierar som ”försök att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet eller uttrycka kön på det sätt personen själv vill”.

Klicka här för att läsa rapporten.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer ska omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck. Rektorn har fått ett tydligare ansvar för att kunskapsområdet behandlas återkommande i utbildningen. På den här sidan finns länkar till material och kunskapsfördjupning inom hedersrelaterat våld och förtryck.

Skolverket har utvecklat materialet som ger stöd till personal i grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer i hur skolan kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Klicka här för att komma till Skolverkets material Hedersrelaterat våld och förtryck – Skolans ansvar och möjligheter.

Sedan 2014 har Länsstyrelsen Östergötland ett nationellt kompetensteam som utvecklats på uppdrag av regeringen (U2013/5290/JÄM). Klicka här för att komma till sida med material om hedersförtryck för förskola och skola.

Gottsundaskolan i Uppsala visar exempel på hur de arbetar. Klicka här för att komma till artikeln Så arbetar skolan mot hedersrelaterat våld- och förtryck i Läraren.

På UMO finns informationstexter till unga. Klicka här för att komma till UMOs sida om hedersrelaterat våld och förtryck.

Youmo har texter om heder på olika språk för unga. Klicka här för att komma till Youmos sida om heder.

RFSU har utvecklat samtalsunderlag och filmer om hedersrelaterat våld och förtryck på olika språk. Klicka här för att komma till RFSUs material.

Uppsala universitet och Nationellt centrum för kvinnofrid har samlat publikationer om olika perspektiv på vål. Klicka här för att komma till Ämnesguider om våld: Hedersrelaterat våld och förtryck.