Sexualitetens beståndsdelar

Sexualitet kan ses ur ett livscykelperspektiv, då den förändras och tar varierande stor plats under en individs liv. Vad sexualitet betyder och hur den tar sig uttryck varierar dessutom från person till person. I undervisningen bör ni således ha olika ingångar och belysa olika perspektiv av sexualitet. Modellen om sexualitetens beståndsdelar visar hur sexualitet kan förstås och kan användas som inspiration till att bredda synen på sexualitet och undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer.

Sexualitetens beståndsdelar är en modell för hur sexualitet ger en bred synen på sexualitet och består av:

  • Fortplantning
  • Kärlek
  • Njutning
  • Bekräftelse

Fortplantning

Sexualiteten är en grundläggande biologisk drift. Vår förmåga att känna törst och hunger räknas till de drifter som är nödvändiga för individens överlevnad. På samma sätt kan sexualiteten ses som en drift som garanterar artens överlevnad. Reproduktion kan tolkas och förstås utifrån individuella och sociala skäl. Men förmågan att känna sexuell upphetsning och att bli upphetsad är medfödd.

I undervisningen kan ni utgå från ett biologiskt perspektiv genom att exempelvis prata om anatomi, pubertet, graviditet, könssjukdomar och preventivmedel.

Kärlek

Sexualiteten ses av många som det absoluta beviset för en kärleksrelation. Genom att vara fysiskt nära en annan människa, som kan upplevas vid sex, befästs relationen. Det finns föreställningar om att sexualiteten är sammankopplad med kärleken och att kärleken på något sätt bekräftar sexualiteten. Detta är ett exempel på hur vi genom kulturella och sociala normer skapar regler kring sexualiteten. Dock är sexuell
upphetsning och kärlek många gånger två skilda känslor. Det kan finnas många en älskar, men inte skulle vilja ha sex med, exempelvis familj och vänner. Det kan finnas relationer som innefattar sex, men utan koppling till en kärleksrelation. Det absoluta sambandet mellan kärlek och sex har luckrats upp i många sammanhang.

I undervisningen kan ni exempelvis diskutera skillnaden mellan kärlek och sexualitet, hur kärlek framställs i olika historiska och religiösa texter, hur kärlek ser ut i dagens medier och på internet, vilka normer som råder kring trohet och otrohet samt belysa olika relationskonstellationer.

Njutning

Att ha sex med sig själv eller med andra kan vara skönt och avslappnande. Detta gör att en söker sig till dessa sexuella aktiviteter. Den njutning som en upplever i samband med sexuell aktivitet kan beskrivas som ”driftens belöning”. Ur ett biologisk perspektiv ökar detta möjligheten till reproduktion och artens överlevnad. Men njutningen har också ett egenvärde och de flesta människor hittar vägar att på egen hand njuta. För många finns det en föreställning att sexualitet är lika med samlag. Men samlaget är bara en variant av sexuell praktik. Ett annat exempel på sexuell praktik är onani, kyssar, smekningar av någon annans kropp och/eller kön. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränsen för vad sexualitet kan vara.

I undervisningen kan ni beröra njutning genom att tala om kroppens anatomi ur ett lustfyllt perspektiv och att det är viktigt att lära känna sig själv. Att diskutera vad ömsesidighet innebär och hur en kan uppfatta signaler om lust och olust från andra i sexuella situationer är sätt att både förebygga sexuella övergrepp samt främja njutning.

Bekräftelse

Bekräftelse är en viktig del av sexualiteten. Puberteten kan beskrivas som den tid i livet då barn ”förvandlas” till vuxna. Under en relativt kort tid sker dramatiska förändringar i den unga kroppen. Många tonåringar funderar mycket över den omvälvande förvandling deras kroppar genomgår i puberteten. Unga hittar detaljer på sin kropp som de inte tycker om. Kanske vill de redigera omvandlingen genom att göra brösten lika stora, håret rakare, minska aknen och få större händer. Allt för att passa in i de stereotypa bilder som de får genom internet, media och omgivningen.

Att förstå att någon tycker om mig, att bli sedd av andra som en sexuell varelse kan därför vara väldigt förlösande. Att få vara nära andra människor säger något om en själv. Det kan räcka med att bli kramad av en annan människa. Får jag kyssa någon blir det tydligt att personen inte tycker att min näsa är så ful och vill personen ha samlag med mig blir det en kanske en ultimat bekräftelse på att hela jag duger. Önskan om att bli bekräftad kan vara så stark att en person går in i situationer och gör saker som den kanske egentligen inte vill.

I undervisningen kan ni belysa den stora frågan ”Duger jag?” som många går och frågar sig hela livet, oavsett ålder. Hur bekräftar en sig själv och andra? Dessutom kan det vara intressant att diskutera varför människor har sex när det inte är kopplat enbart till fortplantning. Vilka känslor finns det i sexuella sammanhang? Och vad innebär samtycke?

Vikten av att undervisningen berör alla delar

I undervisning om sexualitet är det väldigt ofta fokus på de två första rubrikerna; fortplantning och kärlek. Sexualitet och kärlek kopplas samman och ofta utgår undervisningen från fortplantningens negativa sidor. Det kan bli mycket information om sexuellt överförda infektioner och oplanerade graviditeter. Förvisso viktiga aspekter och grunden i det preventiva arbetet, men utan att belysa sexualiteten som njutning och bekräftelse kan det vara svårt att förstå människors till synes irrationella beslut i sexuella situationer.

Ska ni undervisa om sexualitet måste eleverna få en helhetsbild av det. Om njutning och bekräftelse sätter upp hinder för säkrare sex och andra rationella beslut måste även detta beskrivas om en har för avsikt att diskutera attityder och beteenden. I samtal med människor om sexualitet visar det sig ofta att njutning och bekräftelse är de starkaste drivkrafterna vid sexuella aktiviteter. Fokusera därför på alla beståndsdelar av sexualiteten. Störst fokus bör läggas på Bekräftelse och Njutning, medan Kärlek och Fortplantning kan få mindre plats.