Från myndigheter

Skolverket

Läroplansändringar från 2022

Regeringen har fattat beslut om läroplansändringar i kunskapsområdet som idag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Beslutet gäller alla skolformer på grundskolenivå och gymnasial nivå. Förändringarna i läroplanerna ska tillämpas från höstterminen 2022.

Klicka här för att läsa på Skolverkets hemsida om läroplansändringarna i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Skolverket erbjuder

På Skolverkets hemsida finns mycket stöd och material till dig som arbetar med sexualitet, genus och relationer i grund-, gymnasie- och särskolan:

Klicka här för att komma till Skolverkets sida om sex och samlevnad.

Klicka här för att komma till Skolverkets sida om sex och samlevnad i undervisningen.

Det finns även längre webbkurser för lärare att genomföra enskilt eller tillsammans med kollegor:

Folkhälsomyndigheten

Ungdomar och unga vuxna är en heterogen grupp. Unga har olika förutsättningar för sin sexuella hälsa och reproduktiva hälsa och rättigheter, så som socioekonomisk position, livsstil, intressen, sexuell identitet, sexuell praktik. Unga har också olika erfarenhet av stigma, kränkningar, diskriminering, våld samt alkohol och droger vilket påverkar handlingsutrymmet och deras sexuella hälsa.

På Folkhälsomyndighetens sida hittar du bland annat mer information om sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, UngKAB15 – en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–19 år, motiverande samtal med unga om sexuell hälsa samt Sveriges nationella strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Klicka här för att komma till Folkhälsomyndighetens sida Unga och unga vuxna i riskutsatthet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Sexuell hälsa är en viktig del av ungas hälsa. En god och jämlik hälsa, både fysiskt och psykiskt, är en grundförutsättning för att uppnå det ungdomspolitiska målet om goda levnadsvillkor och makt att forma sina egna liv. En god hälsa är till exempel viktig för att kunna studera, arbeta och att vara en aktiv del i samhället.

På MUCF:s sida hittar du bland annat webbutbildning för dig som möter unga som är nya i Sverige samt information unga hbtq-personers levnadsvillkor, sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer.

Klicka här för att komma till MUCF:s sida Ungas hälsa.

Öppna skolan! är ett stödmaterial till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet och som vill skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-ungdomar. Materialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck.

Brottsoffermyndigheten

Sedan den 1 juli 2018 har Sverige en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. Sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott. Den nya lagstiftningen gör det tydligt att varje människa har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet.

Brottsoffermyndigheten har utvecklat en hemsida med information om den nya lagstiftningen samt material för klassrummet.

Klicka här för att komma till Brottsoffermyndighetens hemsida Av fri vilja.