Strategiskt arbete

Utifrån vår erfarenhet av att stötta skolor i deras SRHR-arbete, har vi utvecklat modellen SRHR-lyftet.

SRHR-lyftets utgångspunkt är att utveckla ett arbete med sexualitet, samtycke och relationer som genomsyrar hela organisationen, med fokus på en progressiv tematisk modell som spänner över samtliga årskurser. Modellen utgår från följande teman:

  1. Mandat och förankring inom verksamheten – Att utverka stöd från ledning och övrig personal samt integrera sex och samlevnad med likabehandlingsarbetet och skolans visioner.
  2. Nulägesbeskrivning – Att kartlägga verksamheten, de existerande pedagogiska planeringarna, skolans förutsättningar och pedagogernas behov av kompetensutveckling.
  3. Struktur och organisation – Att skapa en tydlig plan och struktur för implementering genom nyckelpersoner, samarbetsstrukturer mellan arbetslag och årskurser, definitioner, integration med styrdokument, utformning av pedagogiska planeringar och elevinflytande.
  4. Kunskap och utbildning – Att utforma fortbildningsinsatser och utbildning. Det handlar om organisationsgemensamma insatser kring rättighetsperspektiv, hälsofrämjande- och riskperspektiv, normmedvetenhet, professionalitet såväl som åldersanpassad fortbildning inom sexualitet.
  5. Handledning och stöd – Att erbjuda personalen handledning från externa aktörer men även via kollegor skolledningen.

Dess fem teman skapar en röd tråd för modellen och kan omformuleras till mål och delmål. Temana behöver inte nödvändigtvis implementeras i den ordning de presenteras här. Dock är det viktigt att de två första stegen som handlar om mandat, förankring och nulägesanalys genomförs innan kompetensutvecklingsfasen påbörjas.

Även om kompetensutvecklingsinsatserna utgår från de behov som fastställs i kartläggningen behöver de anpassas utifrån de förändrade behov som uppstår under arbetets gång. Utformningen av en skolgemensam struktur för den ämnesövergripande undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer kan även den behöva revideras med jämna mellanrum. På så sätt kan modellen sägas omfatta fem centrala teman som inte nödvändigtvis följer en kronologisk ordning utan snarare samverkar i en cyklisk process.

Under fliken Strategiskt arbete hittar du stöd kring mandat och förankring inom verksamheten samt nulägesbeskrivning som ligger till grund för struktur och organisation. Under fliken Kunskapspåfyllning hittar du material för ökad kunskap och utbildningar. För handledning, stöd och ytterligare fortbildning kan du kontakta oss direkt på srhr@goteborgsregionen.se