Varför SRHR i skolan?

Film: Varför SRHR i skolan?

Undervisning i skolan bör kopplas samman med de mänskliga rättigheterna. Ämnesområdet sexualitet, samtycke och relationer är en del av hur vi ser till att unga människor kan tillgodogöra sig sina rättigheter, både som unga och när de blir äldre.

SRHR är brett och handlar om allt ifrån prevention, vård och behandling kopplat till sexualitet och reproduktion och till rätten att själv bestämma över sin kropp, könsidentitet samt hur, när och om man vill ha sex.

Längst ner på denna sida finns länkar till fördjupad information om SRHR, både inom Sverige och i internationella utvecklingssamarbeten. Detta håller dock på att förändras, bland annat pågår just nu ett arbete på nationell myndighetsnivå med att ta fram en nationell strategi för SRHR. Du hittar utöver fördjupningsmaterialet också länkar till stödmaterial kring hur du arbetar med SRHR i skolan och var du hittar innehåll av sexualitet, samtycke och relationer i styrdokument och ämnesplaner.

Hur kan er skola utveckla en gemensam sexualsyn?

De förstärkta skrivningarna i läroplanerna som regeringen nu har beslutat om betonar bland annat att undervisningen i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. ska ske återkommande och bidra till att främja elevernas hälsa och välbefinnande samt stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val. Skolan har en viktig roll i att bidra till att skapa en samtyckeskultur, där sex bygger på ömsesidig frivillighet och sexuella trakasserier inte normaliseras.

Regeringskansliet pressmeddelande ”Skolans undervisning om sexualitet, samtycke och relationer förbättras”, 4 februari 2021

Att utveckla en gemensam sexualsyn innebär att ni diskuterar de tankar och idéer som finns om sexualitet. Synen på vad en ”god” eller ”onormal” sexualitet är föränderligt och varier mellan tid, plats och individer. Utifrån egna erfarenheter och information vi tar till oss, formar vi personliga uppfattningar och idé om vad sexualitet är eller bör vara, vad som är rätt eller fel.

För att utveckla en gemensam, professionell sexualsyn kan ni först medvetandegöra rådande sexualsyner genom att reflektera över värderingar, attityder, känslor och åskådningar när det gäller sexuella uttryck. Därefter kan ni diskutera vilka sexualsyner som finns bland elever. Det är konstruktivt att reflektera över vilka värderingar eller uppfattningar som handlar om objektiva, vetenskapligt underbyggda fakta och vilka som uttrycker subjektiva, personliga och privata uppfattningar. Vidare kan ni diskutera hur attityder, värderingar, känslor eller uppfattningar påverkar er i mötet med unga. Att diskutera en gemensam sexualsyn är första steget till en hälsofrämjande, positivt, icke-dömande och respektfull inställning till unga individers sexualitet.

Om till exempel en lärares egen syn på sexualitet går emot den sexualsyn som utgår från lagstiftningen måste alltid läraren förhålla sig till det och vara professionell. Det som behandlas i skolan ska vara förenligt med bland annat skolans värdegrund, svensk diskrimineringslagstiftning, svensk abortlag och skolans arbete mot kränkande behandling.

Forskaren Maria Hedlin har bland annat visat att lärare oftare kan framföra könsstereotypa uttalanden när de lämnar den formella lärarrollen, till exempel när de blir privata, improviserar eller är skämtsamma utanför själva undervisningssituationen. Läraren behöver givetvis också vara tydlig med den värdegrund som skolans undervisning vilar på och ska främja.

Referens: Skolverkets kurs Sex- och samlevnadsundervisning för grundskolans senare år

Läs mer om sexualsyn i kapitlet ”Analt, oralt, vaginalt – vad är normalt? Eller vem för vad med vem och varför? Alla har vi en sexualsyn” av Hans Olsson. Klicka här för att komma till Samhällskroppen – om samhälle, kön och sexualitet. Ett kunskapsmaterial för lärare i samhällsorienterande ämnen i grundskolan och gymnasieskolan, RFSU.

Förslag på teman till undervisning i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är ett begrepp som används i både nationella och internationella sammanhang för att betona att sexualitet inte endast är kopplat till barnafödande eller könssjukdomar, utan att det till stor det handlar om mänskliga rättigheter. En god sexuell hälsa förutsätter att människors rättigheter respekteras och tas till vara: exempelvis gällande säkra aborter, preventivmedel, att vara tillsammans eller gifta sig och skaffa barn med vem man vill samt frihet från sexuellt våld och tvång, diskriminering och trakasserier. Mycket av detta förutsätter tillgång till kunskap genom information och undervisning.  Detta innebär att skolans roll i att förmedla kunskap är av central betydelse för unga människors sexuella och reproduktiva hälsa. Vi ser därför SRHR som ett övergripande innehållstema sexualundervisningen.

Nedan presenterar vi sex förslag på teman som kan ingå i kunskapsområdet sexualitet, samtycke om relationer. Vi har valt att utgå från International Techincal Guidance on Sexuality Education. I dessa riktlinjer, utgivna av bland andra UNESCO och UNAIDS, presenteras ett grundläggande innehåll för undervisningen; riktlinjer för mål, syfte och vilka teman som bör tas upp, utifrån olika åldersgrupper mellan 5-18+ år.

Det finns en viktig poäng i att vissa områden återkommer under flera teman, det gör att eleverna får olika perspektiv och dessutom repetition. Det är viktigt att ha med sig att samtliga teman ska genomsyras av ett normkritiskt synsätt och ett rättighetsperspektiv.

Under varje tema har vi listat exempel på kunskapsområden som undervisningen kan innehålla:

Sexualitet och samhälle

 • Syn på sexualitet i olika tider, samhällen och religioner
 • Kön, genus och jämställdhet
 • HBTQIA (heterosexualitet, homosexualitet, bisexualitet, transsexualitet, queer, intersex och asexualitet)
 • Mediabilder av sexualitet
 • Sex och internet
 • Lagstiftning och diskriminering
 • Sexualvanor och statistik
 • Sexualitet och funktionsvariationer
 • Sexualitet och rasism

Sexuell utveckling

 • Anatomi och fysiologi
 • Pubertet
 • Könsdysfori under puberteten
 • Sexuell identitet/läggning
 • Könsidentitet
 • Sexuellt gensvar (lust, upphetsning, orgasm)
 • Graviditet och reproduktion
 • Sex-/samlagsdebut

Sexuellt beteende och uttryck

 • Olika sexuella praktiker
 • Onani
 • Sexuell njutning
 • Fantasier
 • Pornografi och erotik
 • Sex genom hela livet (från barn till vuxen)
 • Respekt
 • Språkbruk/ordval
 • Sexualitet och Internet
 • Sex mot ersättning
 • Sexuella trakasserier och sexuellt våld
 • Sex som självskada

STI och oplanerad graviditet

 • Sexuellt överförda infektioner (STI)
 • Att leva med hiv/aids
 • Oplanerad graviditet
 • Abort
 • Preventivmedel
 • Lust- och njutningsorienterad kondomanvändning

Relationer

 • Samtycke och frivilligt sex
 • Kommunikation
 • Olika familjekonstellationer
 • Relationsformer
 • Kärlek, romantik, förälskelse
 • Vänskap
 • Att bli ihop/göra slut
 • Trohet och otrohet
 • Grupptryck
 • Våld i nära relationer
 • Hedersrelaterat våld och förtryck

Färdigheter

 • Självkänsla
 • Gränssättning (att säga ja/nej)
 • Tolka signaler
 • Kondomanvändning (vilka problem och lösningar finns)
 • Kommunikation
 • Att hitta sin egen njutning
 • Att fatta beslut (exempelvis om att ha sex)
 • Sexuella hjälpmedel
 • Vart man kan vända sig för stöd och hjälp

Länkar med fördjupad information om SRHR

Klicka här för att komma till Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Folkhälsomyndigheten

Klicka här för att komma till Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa, Regeringskansliet

Klicka här för att komma till Regeringens hemsida om de mänskliga rättigheterna

Klicka här för att komma till Dialog för förändring, Regeringen

Klicka här för att komma till Granskning av skolors sex- och samlevnadsundervisning, Skolinspektionen

Klicka här för att komma till Vad betyder SRHR?, RFSU

Klicka här för att komma till Rättighetspraktikan, RFSU

Klicka här för att komma till Världshälsoorganisationen (WHO)

Klicka här för att komma till FN:s befolkningsfond (UNFPA)

Klicka här för att komma till International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Klicka här för att komma till Yogyakartaprinciperna – Principer om tillämpning av det internationella skyddet av de mänskliga rättigheterna vad gäller sexuell läggning och könsidentitet