Mandat och förankring inom verksamheten

Samtliga läroplaner, med undantag från vuxenutbildningens, anger att rektorn har ansvar för att sexualitet, samtycke och relationer och kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen.

Ändringar i läroplanerna om sexualitet, samtycke och relationer, Skolverket

Ledningens ansvar

För att undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer ska bli framgångsrik är det viktigt att skolans ledning tar stort ansvar för att skapa rätt förutsättningar. I detta utvecklingsarbete måste ledningen vara lyhörd för skolpersonalens behov och egna analyser.

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att

  • utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
  • kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen,
  • i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis jämställdhet.

Förankring i personalgruppen

För att förankra undervisning i sexualitet, samtycke och relationer i hela personalgruppen kan konceptet med förändringsagenter eller SRHR-team användas. Förändringsagenter eller ett SRHR-team innefattar personal på skolan med intresse och engagemang i kunskapsområdet som får mandat att agera som en länk mellan ledning och personal. Det är av stor vikt att gruppen representerar flera olika skolämnen och årskurser eftersom det ger en grund för det ämnes- och årskursöverskridande arbetet på skolan. Gruppen kan utveckla ämnesövergripande arbeten samt sprida information om forskning och aktuella händelser till resten av personalen. Således kan skolan undvika en situation där sexualitet, samtycke och relationer blir frågor som drivs och hanteras av enbart några få eldsjälar. Flera drivande skolpersonal förenklar fördelningen av arbetet så att det inte hamnar på någon enskilds bord.

En viktig del av förankringsarbetet är att genomföra en kartläggning av hur undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer ser ut idag. Till stöd har vi tagit fram ett stödmaterial med metoder och frågeställningar så att ni kan genomföra kartläggningen på ett framgångsrikt sätt. Du hittar också utöver detta en checklista för planering och genomförande.