Faktablad: Resultat från undersökningen SRHR2017 av Folkhälsomyndigheten

alt=””

Ett kortare faktabladet om sex- och samlevnadsundervisning som bygger på resultat från undersökningen SRHR2017, en enkätstudie där personer i åldern 16–84 år fick svara på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

SRHR2017 visar att knappt en femtedel av befolkningen tycker att skolans sex- och samlevnadsundervisning har gett dem den kunskap som de behöver. Fler män (22 procent) än kvinnor (16 procent) ansåg att undervisningen gett tillräckliga kunskaper. Det finns även skillnader utifrån sexuell identitet och ålder. I det fortsatta arbetet är det viktigt att fokusera på skolan som en viktig och hälsofrämjande arena och bland annat stärka SRHR-kompetens hos yrkesverksamma inom skolan.

– Folkhälsomyndigheten