Hem > Våra projekt och material > SRHR på SFI

SRHR på SFI

Varför inkludera SRHR på SFI?

Vad är SRHR?

SRHR i hela organisation

Planering av undervisningen

Förhållningssätt till sexualitet och normer

I klassrummet

Skolor som anordnar SFI-undervisning är bland de viktigaste arenorna för att nå personer som har invandrat från andra länder och har vistats kort tid i Sverige. Pedagogiskt Centrum och Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa har gemensamt genomfört ett projekt för SFI (svenska för invandrare).  Som en del av arbetet har vi utvecklat processutbildningar för arbetslag om att inkludera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i språkundervisningen och likabehandlingsarbete på SFI. Arbetet har även resulterat i två arbetsmaterial, Hur säger man? och Hur gör man?, som är anpassade för att användas i sex- och samlevnadsarbetet med elever som studerar SFI. 

Kontakt: pedagogisktcentrum@grkom.se