Hem > Vi erbjuder > Kartläggningar

Kartläggningar

Vi kan göra en mindre eller större kartläggning av er organisations nuläge utifrån SRHR-perspektiv. Syftet är att visa på verksamhetens befintliga kompetens och framgångsfaktorer samt utvecklingsområden, vilket utgör en bra grund vid planering av fortsatta utbildningsinsatser och aktiviteter.

Modellen som vi arbetar utifrån är baserad på erfarenheter från projektet SIV (Sex- och samlevnadsundervisning i världsklass), som pågick under 2011–2013 och leddes av Pedagogiskt Centrum och Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Projektet syftade till att ge stöd till en F-9 skola i att implementera en sex- och samlevnadsundervisning som genomsyrar hela skolorganisationen.

Vi kallar modellen för SRHR-lyfte och den utgår från följande delar:

1. Mandat och förankring inom verksamheten: En viktig grund för arbetet är stöd från ledning och övrig personal samt att sex- och samlevnadsperspektivet är integrerat med likabehandlingsarbetet och skolans visioner.

2. Nulägesbeskrivning: Implementeringen är beroende av en kartläggning av verksamheten för att ta reda på skolans förutsättningar och pedagogernas behov av kompetensutveckling.

3. Struktur och organisation: Nulägesbeskrivningen bör leda till en tydlig plan och struktur för implementering. Den behöver beskriva nyckelpersoner, samarbetsstrukturer mellan arbetslag och årskurser, definitioner, integration med styrdokument, utformning av pedagogiska planeringar och elevinflytande.

4. Kunskap och utbildning: Utvecklingsprocessen består av insatser för organisationen kring rättighetsperspektiv, hälsofrämjande- och riskperspektiv, normmedvetenhet, professionalitet såväl som fortbildning inom sexualitet.

5. Handledning och stöd: Handledning från externa aktörer är en viktig del, men även via kollegialt lärande och skolledning.

Vi skräddarsyr insatsen efter era behov. Vid intresse, kontakta pedagogisktcentrum@grkom.se